AirTech Store

Няма продукти в кошницата.
  Маркиране

  Издател и отговорен за съдържанието:

  ЛФТ Германия ГмбХ

  Крупстрасе 2a, 41540 Дормаген/ ГЕРМАНИЯ

  Телефон: +49 21 33 263 100

  Факс: +49 21 33 263 101

  Имейл: info@airsprings.de

  Срокове и условия

  1. Изключителна валидност на Общите условия

  Всички доставки са предмет на изключителните условия за плащане и доставка на ЛФТ Германия ГмбХ (Доставчик). Всички разпоредби на купувача, различни от споменатите, ще бъдат в сила само когато са индивидуално и изрично договорени с нас в писмена форма.

  2. Сключване на договора

  Договорът влиза в сила след получаване на потвърждение на поръчката от страна на ЛФТ Германия ГмбХ, и най-късно след като поръчаните стоки бъдат готови за доставка. Купувачът е обвързан с поръчката за период от минимум две седмици.

  3. Наличност

  ЛФТ Германия ГмбХ не може да гарантира наличността на стоки, изброени в Онлайн Магазина. В случай на проблеми с производството или доставката, ЛФТ Германия ГмбХ ще има право да се оттегли от договора. В подобен случай, купувачът няма право да заведе съдебен иск за изпълнение или щети, освен ако проблемите с доставката не са причинени умишлено или от груба небрежност от страна на ЛФТ Германия ГмбХ.

  4. Продажба до дестинация, посочена от купувача

  Рискът от разваляне или загуба на закупените стоки, се прехвърля към купувача при предаването на поръчката за транспортиране.

  5. Запазване на собствеността

  Всички артикули за доставка, остават собственост на ЛФТ Германия ГмбХ до пълното им плащане.

  6. Дефекти и гаранция

  6.1

  Всички стоки, доставени от ЛФТ Германия ГмбХ, са предмет на законоустановения гаранционен срок от две години за потребители, като последния започва да тече от датата на доставка на стоките.

  Гаранционните претенции за фирми, свързани с доставката на нови стоки, се ограничават до период от една година от датата на доставката.

  6.2

  Не поемаме никаква отговорност за дефекти и повреди, произтичащи от неподходяща и неправилна употреба или неспазване на инструкциите за монтаж, сглобяване и инсталиране.

  6.3.

  Търговските предприятия са длъжни незабавно да докладват в писмена форма всички очевидни дефекти или най-късно до 14 дни от получаването на стоките. Навременното изпращане на уведомление по пощата ще се счита за спазване на гореспоменатото задължение. Неспазването на гореспоменатото изискване, прекратява правото за предявяване на иск въз основа на гаранцията. В допълнение, § 377 от Германския търговски кодекс (HGB) се прилага за хора, занимаващи се с бизнес.

  6.4.

  Ограниченията или изключенията от гаранционната отговорност, посочени в разпоредбите на точки 6.1 и 6.3, изрично изключват искове за вреди, основаващи се на дефекти, включващи увреждане на живота, тялото или здравето поради нарушаване на задължение, за което е било отговорно ЛФТ Германия ГмбХ, и искове за други щети, произтичащи от умишлено или грубо небрежно нарушаване на задълженията от страна на ЛФТ Германия ГмбХ. Гореспоменатите изключени искове са обект на давностен срок от две години. Ограничаването и изключването на гаранционни претенции като цяло, не се прилагат, когато ЛФТ Германия ГмбХ е предоставила качествена гаранция или в случай на измамно укриване на дефект по смисъла на § 444 от Германския граждански кодекс (BGB).

   

  Всяко изключване или ограничаване на отговорността от страна на ЛФТ Германия ГмбХ и всяко свързано с това изключение, както е посочено по-горе, се прилагат и за личната отговорност на служителите, персонала, законните и делегираните представители на ЛФТ Германия ГмбХ.

  6.5

  В случай на дефекти, предмет на законоустановената гаранция, ЛФТ Германия ГмбХ е длъжна, в рамките на гаранционния срок, да осигури безплатнодопълнително изпълнение, т.е. да отстрани дефектите или да осигури замяна. Потребителите, като страни по договора, са свободни да избират дали допълнителното изпълнение ще бъде под формата на отстраняване на дефекта или осигуряване на замяна. Когато са налице специални условия, посочени в закона, ЛФТ Германия ГмбХ има правото да откаже избраната опция за допълнително изпълнение, по-специално когато това включва непропорционално увеличаване на разходите, докато другата възможност за допълнително изпълнение не би довела до значително нарушаване правата на договорния партньор.

  Ако договорът се сключва с компания, видът на допълнителното изпълнение се определя по преценка на ЛФТ Германия ГмбХ.

  Когато договорът се сключва с лица, занимаващи се с бизнес, претенциите за дефекти, могат да бъдат предявени само от действителния купувач и не могат да бъдат прехвърляни.

  7. Отговорност

  В други отношения ЛФТ Германия ГмбХ носи отговорност за искове за вреди - по-конкретно основаващи се на непозволено увреждане, организационна небрежност, culpa in contrahendo (грешка при сключване на договор) или всякакви други искове за небрежност, произтичащи от нарушаване на задълженията - само когато те се основават на умисъл или груба небрежност или вредата се дължи на нарушаване на съществени договорни задължения или искове по §§ 1, 4 от Закона за отговорността за вреди, причинени от дефект на стока. Гореспоменатото изключване от отговорност, в случаи на лека небрежност не се прилага за щети, причинени от увреждане на живота, тялото или здравето, или в случай на предоставяне на гаранция за качество или измамно прикриване на дефект по смисъла на § 444 от Германския граждански кодекс (BGB). В тези случаи ЛФТ Германия ГмбХ също носи отговорност за лека небрежност. Посочената по-горе отговорност се прилага и за служителите, персонала, законните и делегираните представители на ЛФТ Германия ГмбХ.

  8. Забрана за компенсиране/ Право на задържане

  Купувачът няма право на компенсация или задържане, освен ако неговите насрещни искове имат силата на присъдено нещо, не са били оспорени или са били признати от ЛФТ Германия ГмбХ.

  9. Приложимо право/ Място на юрисдикция

  Всички спорове, произтичащи отнастоящия договор, са предмет изключително на законодателството на Федерална република Германия. Разпоредбите на Закона на ООН за международната продажба на стоки се изключват. Мястото на юрисдикция за спорове между лица, занимаващи се с бизнес и ЛФТ Германия ГмбХ ще бъде Кьолн, изключително.

  10. Писмена форма

  Всички последващи промени и допълнения към настоящия договор за продажба и допълнителни споразумения ще се изготвят в писмена форма. Същото се отнася и за отказа от писмена форма.

  11. Клауза за разделимост

  Ако някоя отделна разпоредба или която и да е част от някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия бъде или стане невалидна или неприложима, валидността на останалите разпоредби няма да бъде засегната по никакъв начин от това.

  12. Законно право на отказ за потребителски договори

  Като потребител, купувачът поема разходите за връщане на стоки в рамките на законоустановеното право на отказ, ако доставените стоки съответстват на поръчаните и цената на стоките, които трябва да бъдат върнати, не надвишава 40,00 EUR или когато цената на стоките е по-висока, ако по време на отказа все още не е извършено плащане или не е договорено частично плащане.

   

  По-долу можете да откриете нормативната информация свързана с изискванията и последиците от правото на отказ на потребителите:

  Информация относно правото на отказ на потребителите

  Право на отказ

  Когато вие, като потребител сте поръчали стоки за лични цели, се освобождавате от декларираното намерение да сключите договор, ако последния бъде анулиран своевременно.

  Упражняване на правото на отказ

  Поръчките могат да бъдат анулирани без да се посочват причините. Продавачът трябва да бъде уведомен писмено (например чрез писмо, факс, имейл) за всеки отказ или стоките да бъдат върнати в рамките на две седмици. Навременното изпращане на уведомлението за отказ или стоките се счита за съответствие с посочения период.

  Уведомлението за отказ трябва да бъде адресирано до:

  ЛФТ Германия ГмбХ, Крупстрасе 2a, D-41540 Дормаген,

  Факс: 0049 2133 263 501

  Имейл: online@airsprings.de

  Начало и продължителност на периода за отказ

  Срокът за отказ започва да тече само при спазване на определени законови изисквания. В случай на електронни поръчки, например в Интернет, продавачът е длъжен да предприеме мерки, за да гарантира идентифицирането на грешки при въвеждане и да предложи инструкции свързани с това, както и да предостави съществена информация за сключването и съдържанието на договорите; езикът , на който е изготвен договора; и съхранението на договорния текст. Освен това, потребителят трябва също да получи съществената информация за офертата и договора в текстов формат. Периодът за отказ не започва да тече, докато потребителят не получи информацията за правото на отказ в текстов формат (например писмо, факс, имейл), като отделна и разбираема инструкция. В случай на доставки на стоките, периодът не започва да тече до момента на получаване на стоките от потребителя. Периодът започва да тече от първия ден след деня, в който е изпълнено последното изискване.

  Финансирани транзакции

  Ако сте финансирали настоящия договор чрез заем и сте го анулирали, вие вече не сте обвързани с договора за заем, ако двата договора образуват икономическа единица. Това може да се приеме по-конкретно, когато ние сме ваш кредитор или когато вашият кредитор използва нашите услуги по отношение на финансирането. Ако вече сме получили сумата от заема, след като отказа влезе в сила или стоките бъдат върнати, можете да се свържете с нас, както и с вашия кредитор за сторниране на сделката. Последното не се прилага, когато договора включва придобиване на акции, валути, техните производни или благородни метали.

  Последици от отказа

  Връщане на средствата

  Веднага след като отказа влезе в сила, всички плащания, получени от някоя от страните, трябва да бъдат възстановени, а всички евентуално извлечени ползи (например лихви) трябва да бъдат върнати. Стоките, които могат да бъдат изпратени с колетни пратки, се връщат за наша сметка и на наш риск.

  Стоки, които не могат да бъдат изпратени с колетни пратки, ще бъдат взети от вашия адрес за наша сметка и на наш риск.

  Вие обаче ще носите отговорност за поемането на разходите за връщане на стоките, ако те съответстват на поръчаните и цената на стоките, които трябва да бъдат върнати, не надвишава 40,00 EUR или когато цената на стоките е по-висока, ако по време на отказа все още не е извършено плащане или не е договорено частично плащане. В противен случай връщането ще бъде безплатно за вас.

  Всички финансови задължения трябва да бъдат изпълнени в рамките на 30 дни след изпращане на уведомлението за отказ.

  Задължение за обезщетяване при пропуснати ползи и информация за възможното му избягване

  Ако в случай, че не можете да възстановите изцяло или частично полученото в изпълнение на договора или можете да го направите само в нарушено състояние, при определени обстоятелства, може да имаме право да изискаме обезщетение за пропуснати ползи.

  Едно от изискванията, свързани със задължението за обезщетяване при пропуснати ползи поради увреждане, причинено от правилното използване на стоките, е допълнителното уведомяване за потенциално задължение за обезщетяване при пропуснати ползи и съвети как да се избегне това в писмена форма (например писмо, факс, имейл) при сключване на договора. Задължение за обезщетяване при пропуснати ползи не съществува, когато например увреждането на стоките се дължи единствено на тяхната проверка – каквато би била възможна в магазина. Задължение за обезщетяване при пропуснати ползи може да се избегне и чрез въздържане от използването на стоките като собственик и чрез избягване на всичко, което може да повлияе неблагоприятно на пазарната стойност на стоките.

  Несъществуване на правото на отказ

  Прилагат се законови изключения от правото на отказ (§ 312г, раздел 4 от Германския граждански кодекс (BGB)). Запазваме си правото да се позоваваме на следните разпоредби, когато изискванията са изпълнени:

  Правото на отказ не се прилага за договори за телепродажба и доставка на стоки, които са произведени съгласно спецификациите на клиента или са точно създадени съобразно личните изисквания.

  Край на информацията за правото на отказ

  Програмиране и Дизайн

  Нете Интерактив www.nette.com.tr

  Адрес: /адрес на турски език/ - Бурса/ Турция